Kaugseire

Kaugseire

Automaatne. Pidev. 24/7 valve ja märguanded

Vaata, miks Trimble on juba aastakümneid maailma usaldatuim bränd kaugseire vallas.

Mõõdistusautomaatika, millele võid kindel olla

Trimble’i seadmed on juba aastakümneid teostanud pidevat ja automaatset kaugseiret, tuginedes maailma kõige usaldatumale mõõdistustehnoloogiale. Trimble Monitoring missiooniks on automaatne liikumiste tuvastamine, et toetada mõõdistus- ja ehitusspetsialistide teadlikke ja turvalisi otsuseid taristu osas.

Automaatne kaugseire

Terviklahendus

Tahhümeetrid, GNSS, optilised mõõteriistad, geotehnilised andurid ja analüüsitarkvara töötavad koos, et tagada liikumiste analüüs ja visualiseerimine mis tahes projekti jaoks.

Automatiseerimine ja ohutus

Tõsta tõhusust automatiseerimise abil, mis vähendab kontrollkäike objektile ja suurendab samas ohutust reaalajas toimuva aruandluse ja häiresignaalide abil.

Kestvad ja töökindlad seadmed

MagDrive tehnoloogiaga varustatud Trimble’i tahhümeetrid pakuvad maailma parimat suletud ajamilahendust, mis peab vastu väga karmidele keskkonnatingimustele, näiteks tugevale vihmale, tuulele ja jäätumisele.

Üleilmne müügi- ja tugivõrk

Trimble Monitoring tugimeeskond on abiks igal sammul, alates kohapealsest paigaldamisest kuni väljaõppeni, et tagada iga seireprojekti õnnestumine. Trimble’i ülemilmse võrgustiku toel võid seireprojekti julgelt käivitada kõikjal juba täna.

Tarkvara, mis mõistab mõõdistajaid

Trimble 4D Control (T4D) tarkvara on valdkonna juhtiv platvorm automaatseks liikumiste tuvastamiseks. T4D, mille juured ulatuvad teistesse Trimble’i mõõdistamise tarkvarapakettidesse nagu Trimble Survey Controller ja Geomatics Office, on loodud mõõdistajate ja ehitusspetsialistide seirevajaduste katmiseks.

Paindlikkus

Skaleeritavad lahendused sobivad mitmesugustele projektidele, alates lihtsatest kuni keerukate rajatisteni: perioodiline seire ja reaalajas toimingud eelnevalt määratud ajavahemike järel.

Rakendused

Kui seirad teid, tunneleid, sildu või raudteed, vajad Trimble'it

Objektid, mis nõuavad ohutuse tagamiseks sagedasi mõõtmisi, näiteks raudteed, sillad ja maanteed, on ideaalsed automatiseeritud seire jaoks. Automaatsüsteem mõõdab punkte korduvalt, sageli mitu korda päevas, et paremini mõista konstruktsiooni toimimist ning ennustada selle kestvust ja jäänud kasutusiga. Taristu tööiga mõjutavad arvukad tegurid, sealhulgas koormused, väsimus, korrosioon ja temperatuurikõikumised.

Maanteede ja rajatiste seire on oluline, et vähendada võimalikke riske teedel, näiteks ootamatuid maalihkeid või tammide purunemisi, mis võivad põhjustada konstruktsioonilisi kahjustusi, looduskahju või veelgi halvemaid tagajärgi.

 • Maanteepinna liikumiste jälgimine ehitustööde ajal ja pärast ehitamist.
 • Automaatne häiresignaal, kui tuvastatakse märkimisväärne liikumine.
 • Kombineeritud GNSS-, optiliste ja geotehniliste andurite kasutamine analüüsiks ja kaardistamiseks.
 • Sensorite tööseisundi ja andmete haldamine reaalajas.

Seire on oluline osa NATM (SEM) tunneliehituses, mis on üks levinumaid tunnelite ehitamise viise.

Kaevandi võimalikke deformatsioone ja tunnelitööde kohal asuva taristu liikumist tuleb hoolikalt jälgida kasutades selleks geodeetilisi, GNSS-, geotehnilisi ja seismilisi andureid.

Tunnelitöödest põhjustatud taristuliikumise riski juhtimine tihedas linnakeskkonnas on tunneliehitajate jaoks suur väljakutse, millele aitab vastata konstruktsioonilise seiresüsteemi paigaldamine.

 • Automaatne, reaalajas toimiv seiresüsteem.
 • Konstruktsioonide deformeerumise seire.
 • Regulaarsed deformatsioonivaatlused.
 • Stabiilsuse hindamine tunnelitööde kohal.
 • Konstruktsiooni toimimise lühi- ja pikaajaline hindamine.

Seirepaigaldised on sildade ohutu käitamise seisukohalt väga olulised.

Tähtis on avastada liikumised, vibratsioonid, konstruktsioonilised muutused ja sildade reaktsioonid keskkonnatingimustele, et tuvastada võimalikke tõrkeolukordi.

Järelevalve annab teabe ohutu liikluskeskkonna toetamiseks, kontrollides pidevalt, kas sillad suudavad täita oma ettenähtud ülesandeid ka vananedes ja amortiseerudes.

 • Automaatne, reaalajas toimiv seiresüsteem.
 • Regulaarsed deformatsioonivaatlused.
 • Vibratsioonivastuse seire.
 • Seisundi hindamise seire.

Rööpmete vastupidavus ja korrasolek on kriitilised tegurid, mida tuleb jälgida kogu raudtee eluea jooksul, et tagada avalikkuse ja veoste ohutus. Isegi väikesed vead rööbasteel võivad põhjustada raudteelt mahasõidu.

Lisaks elanikkonna ja infrastruktuuri kaitsmisele tagab raudteeveo katkematu toimimine, et kaubad jõuavad kogu piirkonnas õigeaegselt kohale. Automaatsed seiresüsteemid suudavad liikumisi eemalt tuvastada ja hoiatada raudteeoperaatoreid võimalike ohtlike olukordade eest, et nad saaksid kiiresti reageerida.

 • Automaatne, reaalajas toimiv seiresüsteem.
 • Häiresignaalid rööbastee liikumistest.
 • Rööbastee seisundi hindamine enne ja pärast koormamist.
 • Konstruktsiooni toimimise lühi- ja pikaajaline hindamine.

Ehitiste ja suuremahuliste rajatiste 24/7-seire, et hoida objektid ja seal viibivad inimesed kaitstuna

Ehitusobjektidega seotud tegevused võivad põhjustada pinnase liikumist, vibratsiooni ja lööklaineid, mis häirivad kaevetööde mõjutsoonis asuvaid hooneid. Trimble’i seirelahendus sobib ideaalselt taristu järelevalveks kaevetööde kohal, all ja kaevekoha sisemuses, kasutades mitmesuguseid geotehnilisi ja mõõteandureid ning analüüsitarkvara.

Ehitise seisundi pidev jälgimine varub andmed, mis võimaldavad paremini mõista selle konstruktsiooni toimimist ning prognoosida kestvust ja järelejäänud kasutusiga. Erinevat tüüpi andurid tuvastavad väsimist, pingeid, pragusid jne ning kombineeritud andmed võimaldavad hinnata konstruktsiooni terviklikkust. Üks näide rakendustest on ajalooliste hoonete järelevalve, tagamaks, et uued ehitised ei tekita kahjustusi ega loo ohtlikku keskkonda.

Seireseadmed on üliolulised ehitiste puhul, mida mõjutavad vibratsioon, maapinna liikumised, äärmuslikud ilmastikutingimused ja ehitustegevus. Ehitiste konstruktsioonimuutused on oluline tuvastada, et avastada võimalikud puudused.

Järelevalve annab teabe, mis on vajalik ohutu elu- ja töökeskkonna säilitamiseks, kontrollides pidevalt ehitiste võimet täita oma ettenähtud ülesandeid. Kõrghoonete arvu kasv ja hoonete alla tunnelite ehitamist nõudvad metrooprojektid suurendavad järelevalve nõudlust.

 • Automaatne, reaalajas toimiv seiresüsteem.
 • Konstruktsioonide seisundi jälgimine ja häiresignaalid.
 • Ehitusjärelevalve.
 • Õnnetusjärgne konstruktsioonide terviklikkuse kontroll.

Sügavate kaevetöödega seotud tegevused võivad põhjustada pinnase liikumist, vibratsioone ja lööklaineid, mis puudutavad kaevetööde mõjutsoonis asuvaid ehitisi.

Enne sügavate kaevetööde alustamist tuleb välja selgitada töödega külgnevate hoonete seisukord läbi lähteolukorra uurimise ja tehnilise hindamise. Kaevamisel tehtavad vaiatööd, eelkõige ramm-, lõhkamis- ja vibrovaiad, on võimalike konstruktsioonikahjustuste täiendavad allikad.

Oluline on tuvastada liikumised, vibratsioonid, konstruktsioonilised muutused ja ehitiste reaktsioonid kõnealustele tingimustele, et teha kindlaks võimalikud purunemisstsenaariumid. Kaevetöödest põhjustatud taristukahjude riski juhtimine tihedas linnakeskkonnas on ehitusettevõtjate jaoks suur väljakutse, mille otsene lahendus on konstruktsioonilise järelevalvesüsteemi paigaldamine.

 • Automatiseeritud, reaalajas toimiv seiresüsteem.
 • Konstruktsioonide seisundi jälgimine ja häiresignaalid.
 • Regulaarsed deformatsioonide mõõtmised.
 • Ümberkaudse ehitustegevuse mõju hindamine.
 • Konstruktsiooni toimimise lühi- ja pikaajaline analüüs.

Parim tammide seiresüsteem

Kaevandusobjektid ja energiataristu, näiteks tammid, vajavad pidevat järelevalvet ja häiresüsteeme. Mõlemat tüüpi objektide puhul on oluline tuvastada liikumised, liikumise kiirus ja liikumise suurenemise kiirus, et avastada võimalikud purunemisviisid.

Kaevandusobjektid vajavad pidevat järelevalvet ja tõhusaid häiresüsteeme, et kindlustada ohutus ning vähendada kaevandustegevuse ja -rajatiste riske. Seire annab teabe, mis on vajalik ohutu töökeskkonna ja tõhusa kaevandamise tagamiseks. 

Kõrged seinad, kaevandamispinnad ja potentsiaalselt ebastabiilsed nõlvad võivad luua ohtliku töökeskkonna. Anduritega saab tuvastada kaevanduse taristu ja seadmete vibratsioone ja liikumisi, mida põhjustavad kaevandamistegevused nagu lõhkamine, puurimine ja kaevamine. 

Samuti on seire eesmärk ladestamisalade ja jäätmetammidega seotud potentsiaalsete probleemide varane avastamine, mis võivad oluliselt mõjutada lühi- või pikaajalist kaevandamistegevust.

 • Automaatne, reaalajas toimiv seiresüsteem.
 • Kõrgete seinte stabiilsuse jälgimine.
 • Jäätmetammide püsivuse jälgimine.
 • Mitme anduri tugi.

Läbimõeldud seireseadmed kui tammi hoolduse ja käitamise oluline osa, eriti vananeva rajatise puhul, kus võib ilmneda varaseid ohumärke, on laialdaselt tunnustatud ja paljudes riikides ka õigusaktidega nõutud.

Tammi seisundit mõjutavad seina läbipaine, vajumine, lekked, veehulga päevased ja hooajalised muutused, seismiline aktiivsus ja konstruktsiooni vananemine. Muutused konstruktsiooni omadustes võivad viidata tammi ähvardavale purunemisele ja seiresüsteemi esmane eesmärk on selliste muutuste avastamine.

Paisu kontrollimatu vallandumine ohustab allavoolu jäävate inimeste elu ja vara. Tammi ohutu toimimine on oluline nii majandusliku kasu kui ka üldise ohutuse seisukohalt.

 • Automatiseeritud, reaalajas toimiv seiresüsteem.
 • Tammide ohutuse järelevalve.
 • Regulaarsed deformatsioonivaatlused.
 • Stabiilsuse hindamine seismilistes piirkondades.
 • Konstruktsiooni toimimise lühi- ja pikaajaline hindamine.

Kaugseire tarkvara

Üks usaldusväärne platvorm liikumiste automaatseks tuvastamiseks.

Välitööde tarkvara tõhusaks seireandmete kogumiseks.

Terviklik kontoritarkvara seireandmete käsitsi haldamiseks ja edastamiseks.

Pilvepõhine algtaseme rakendus käsitsi koostatava seirearuandluse jaoks.

Kontakt

Markus Kauküla

Markus Kauküla

Trimble'i tooted

Kirjuta Markusele

Telli Geosofti mõõdistusproffide uudiskiri

Ole esimene, kes saab info uutest toodetest, sooduspakkumistest ja üritustest. Hoiame Su professionaalse teadmistepagasi värskena.